Všeobecné obchodné podmienky pre predaj ojazdených motorových vozidiel spoločnosti Slovakia Auto, s.r.o.

 1. Úvodné ustanovenia

 

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky pre predaj ojazdených motorových vozidiel v Slovenskej republike (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti v právnych vzťahoch, ktoré vznikajú medzi spoločnosťou Slovakia Auto, s.r.o. so sídlom Einsteinova 3692/21, 851 01 Bratislava, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 43185/B, na strane predávajúceho (ďalej len „Predávajúci“) a jej klientmi/zákazníkmi (ďalej len „Kupujúci“) pri predaji a kúpe ojazdených motorových vozidiel (ďalej len „oMV“).

 

 • Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy uzatváranej medzi Predávajúcim a Kupujúcim pri predaji oMV. V prípade, ak VOP obsahujú ustanovenia odlišné od kúpnej zmluvy, majú ustanovenia kúpnej zmluvy prednosť pred ustanoveniami VOP. Na platnosť a účinnosť od VOP odlišných alebo dodatočných podmienok dohodnutých Predávajúcim a Kupujúcim v kúpnej zmluve sa vyžaduje ich písomná forma.

 

 • Predávajúci je obchodná spoločnosť vykonávajúca podnikateľskú činnosť v oblasti predaja oMV, pričom túto činnosť vykonáva vo vlastnom mene, na vlastný účet, na vlastné podnikateľské riziko.

 

 • Kupujúcim v jednotlivých prípadoch sa rozumie každá osoba, t.j. fyzická osoba – nepodnikateľ, fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je kupujúcim oMV a/alebo jeho príslušenstva a ktorá vo vlastnom mene a na svoj účet uzatvára s Predávajúcim kúpnu zmluvu.

 

 • Kupujúcim so statusom spotrebiteľa je fyzická osoba, ktorá ako kupujúci pri uzatváraní a plnení individuálnej kúpnej zmluvy nekonala v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. V zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov sa kupujúcim/spotrebiteľom rozumie osoba, ktorá kupuje oMV a/alebo jeho príslušenstvo pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

 

 • Ojazdeným motorovým vozidlom sa pre účely VOP rozumie motorové vozidlo, ktoré už bolo prihlásene do evidencie motorových vozidiel.

 

 

 1. Uzavretie kúpnej zmluvy

 

 • Záujemca o kúpu oMV a/alebo jeho príslušenstva nachádzajúceho sa v predajnom portfóliu Predávajúceho, v prípade prejaveného záujmu zo strany záujemcu ako budúceho kupujúceho, spíše s povereným pracovníkom Predávajúceho Kúpnu zmluvu (ďalej len „Kúpna zmluva“). V Kúpnej zmluve musia byť uvedené Predávajúcim požadované údaje, a to minimálne v rozsahu špecifikácie: konkrétneho druhu, typu, značky, farby oMV, čísla pod ktorým Predávajúci oMV vo svojom predajnom portfóliu eviduje. V Kúpnej zmluve musia byť okrem údajov o oMV a/alebo jeho príslušenstve vyplnené aj požadované identifikačné údaje budúceho kupujúceho, t.j. predovšetkým pri fyzickej osobe – nepodnikateľovi meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a adresa trvalého pobytu, pri fyzickej osobe – podnikateľovi meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, IČO, DIČ/IČ DPH,  adresa trvalého pobytu a prípadne aj miesta podnikania a špecifikácia registrácie v príslušnom registri podnikateľov, a pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ/IČ DPH, špecifikácia registrácie v príslušnom registri podnikateľov a identifikácia osoby oprávnenej konať a podpisovať za danú právnickú osobu. V Kúpnej zmluve bude uvedený termín dodania oMV a/alebo jeho príslušenstva.

 

 • Kúpna zmluva bude obsahovať určenie kúpnej ceny predmetného oMV a/alebo jeho príslušenstva (ďalej len „Kúpna cena“). Predávajúci je oprávnený podľa vlastného uváženia poskytnúť budúcemu kupujúcemu zľavu z Kúpnej ceny, ktorú zohľadní v Kúpnej cene uvedenej v Kúpnej zmluve.

 

 • Budúci kupujúci nadobudne status Kupujúceho okamihom platného uzavretia Kúpnej zmluvy. zmluva sa považuje za uzatvorenú okamihom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Kúpna zmluva sa uzatvára a práva a povinnosti z nej vyplývajúce sa budú spravovať právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. V prípade, ak na strane Kupujúceho vystupuje spotrebiteľ, aplikujú sa na ustanovenia Kúpnej zmluvy a VOP ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľov. V zmysle ustanovenia tohto bodu VOP Kúpna zmluva ani VOP neobsahujú ustanovenia, ktorými by sa Kúpna zmluva odchyľovala od zákona v neprospech spotrebiteľa, ani ustanovenia, ktorými by sa spotrebiteľ vopred vzdával svojich práv alebo inak zhoršoval svoje zmluvné postavenie.

 

 • Predmet Kúpnej zmluvy a predmet kúpy

 

 • Kúpna zmluva obsahuje identifikačné údaje zmluvných strán, presnú špecifikáciu oMV a/alebo jeho príslušenstva, dohodnutú Kúpnu cenu a platobné podmienky, čas plnenia Predávajúceho a ďalšie dojednania, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú.

 

 • Predmetom Kúpnej zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k jednotlivo určenému oMV a/alebo jeho príslušenstvu z Predávajúceho na Kupujúceho a úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán. Predmetom kúpy je oMV a/alebo jeho príslušenstvo uvedené v Kúpnej zmluve.

 

 • Predávajúci sa podpisom Kúpnej zmluvy zaväzuje dodať Kupujúcemu záväzne objednané oMV a/alebo jeho príslušenstvo a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k príslušnému oMV a/alebo jeho príslušenstvu za podmienok dohodnutých v Kúpnej zmluve a VOP. Kupujúci sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu a príslušné oMV a/alebo jeho príslušenstvo na vyzvanie Predávajúceho v mieste plnenia riadne a včas prevziať.

 

 

 1. Kúpna cena a platobné podmienky

 

 • Výška Kúpnej ceny a lehota jej splatnosti je stanovená dohodou zmluvných strán v Kúpnej zmluve. Zaplatením Kúpnej ceny sa rozumie pripísanie dohodnutej platenej sumy na účet Predávajúceho alebo prevzatím hotovostnej platby Predávajúcim. Kúpna cena je stanovená ponukou – cenou uvedenou v predajnom portfóliu Predávajúceho pre konkrétne objednané oMV. Predávajúci je podľa vlastného uváženia oprávnený poskytnúť Kupujúcemu zľavu z Kúpnej ceny, pričom na poskytnutie tejto zľavy nemá Kupujúci právny nárok.

 

 • Ak sa kupujúci z akéhokoľvek dôvodu dostane do omeškania so zaplatením Kúpnej ceny alebo jeho akejkoľvek časti, je povinný zaplatiť Predávajúcemu popri zákonných úrokoch z omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Predávajúceho na náhradu spôsobenej škody.

 

 • Právo Kupujúceho, ktorý má postavenie platiteľa dane z pridanej hodnoty, na odpočítanie DPH pri kúpe oMV, sa spravuje všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi. Kupujúci podpisom Kúpnej zmluvy berie na vedomie, že Predávajúci nie je subjektom oprávneným rozhodovať o nároku Kupujúceho na odpočítanie DPH pri kúpe oMV.

 

 • V prípade, ak je Kupujúci osobou identifikovanou pre DPH v inom členskom štáte EÚ, je dodanie oMV oslobodené od DPH. Dodanie oMV je oslobodené od DPH aj v prípade, ak je Kupujúcim subjekt z nečlenského štátu EÚ.

 

 

 1. Dodanie oMV a/alebo jeho príslušenstva, miesto a čas plnenia Predávajúceho

 

 • Predávajúci dodá Kupujúcemu oMV a/alebo jeho príslušenstvo podľa Kúpnej zmluvy v mieste, ktorým je určená prevádzkareň Predávajúceho (EXW – ex works), alebo inom dohodnutom mieste (ďalej len „Miesto plnenia Predávajúceho“). Ak má Predávajúci podľa Kúpnej zmluvy oMV a/alebo jeho príslušenstvo na Miesto plnenia Predávajúceho odoslať, platí, že dotknuté oMV a/alebo jeho príslušenstvo bolo odovzdané Kupujúcemu okamihom jeho odovzdania na prepravu; náklady spojené s prepravou a prevzatím znáša v celom rozsahu Kupujúci, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

 

 • Termín dodania oMV a/alebo jeho príslušenstva uvedený v Kúpnej zmluve a je určený odborným odhadom s prihliadnutím na povahu predmetu kúpy, na geografickú polohu, podmienky prepravy.

 

 • Predávajúci je oprávnený dodať oMV a/alebo jeho príslušenstvo Kupujúcemu aj kedykoľvek pred termínom dodania oMV a/alebo jeho príslušenstva určeným v Kúpnej zmluve, pričom sa zaväzuje Kupujúceho o takejto skutočnosti bezodkladne informovať. Kupujúci sa zaväzuje oMV a/alebo jeho príslušenstvo v oznámenom skoršom termíne od Predávajúceho prevziať.

 

 • Zaplatená Kúpna cena musí byť najneskôr v deň protokolárneho odovzdania oMV a/alebo jeho príslušenstva Predávajúcim Kupujúcemu, osoby oprávnenej konať v jeho mene pripísaná na účet Predávajúceho. Kupujúci je povinný v Mieste plnenia Predávajúceho a v oznámenom termíne dodania oMV a/alebo jeho príslušenstvo prevziať, a to osobne alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby, pričom splnomocnenie je za Kupujúceho konajúca osoba povinná relevantne preukázať Predávajúcemu. Predávajúci je povinný pri odovzdávaní oMV a/alebo jeho príslušenstva oboznámiť Kupujúceho so stavom oMV, tieto predviesť Kupujúcemu a oboznámiť ho s ich obsluhou a údržbou. O dodaní a prevzatí oMV a/alebo jeho príslušenstva spíšu zmluvné strany protokol, ktorého podpísaním obe zmluvné strany potvrdia odovzdanie a prevzatie v ňom špecifikovaného oMV a/alebo jeho príslušenstva; v prípade pochybností sa za dátum odovzdania a prevzatia oMV a/alebo jeho príslušenstva považuje dátum podpísania protokolu. Predávajúci odovzdá Kupujúcemu spolu s oMV a/alebo jeho príslušenstvom doklady súvisiace s ich užívaním a údržbou. V prípade, ak by niektorý z príslušných dokladov chýbal, Predávajúci na to upozorní Kupujúceho

 

 • V prípade, ak sa Kupujúci dostane do omeškania s prevzatím oMV a/alebo jeho príslušenstva v Mieste plnenia Predávajúceho, a/alebo Kupujúci neprevezme oMV a/alebo jeho príslušenstvo v oznámenom termíne dodania, je povinný zaplatiť Predávajúcemu všetky skutočné primerané náklady spojené so skladovaním a údržbou oMV a/alebo jeho príslušenstva a zmluvnú pokutu vo výške 30,00 EUR za každý začatý týždeň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu spôsobenej škody.

 

 

 1. Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody

 

 • Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody k/na oMV a/alebo jeho príslušenstvu/e prechádza na Kupujúceho okamihom protokolárneho odovzdania oMV a/alebo jeho príslušenstva Kupujúcemu zo strany Predávajúceho, pokiaľ ďalej nie je uvedené inak, a to bez ohľadu na evidenčné úkony realizované na príslušnom dopravnom inšpektoráte.

 

 • Pre prípad, ak zo strany pracovníka Predávajúceho dôjde k odovzdaniu oMV a/alebo jeho príslušenstva Kupujúcemu pred zaplatením Kúpnej ceny v celom rozsahu, uplatňuje sa zo strany Predávajúceho výhrada vlastníckeho práva a vlastnícke právo k/na oMV a/alebo jeho príslušenstvu/e prechádza na Kupujúceho až okamihom zaplatenia Kúpnej ceny v celom rozsahu Predávajúcemu zo strany Kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na oMV a/alebo jeho príslušenstve aj v tomto prípade prechádza na Kupujúceho okamihom protokolárneho odovzdania oMV a/alebo jeho príslušenstva Kupujúcemu zo strany Predávajúceho. Škoda, ktorá prípadne vznikne na oMV a/alebo jeho príslušenstve po prechode nebezpečenstva škody na Kupujúceho, ktorú znáša Kupujúci, nemá vplyv na povinnosť Kupujúceho zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu, okrem prípadu, ak by ku škode na oMV a/alebo jeho príslušenstve došlo v dôsledku porušenia povinnosti Predávajúceho.

 

 

 • Zodpovednosť za vady

 

 • Predávajúci zodpovedá za právne vady a iné vady, ktoré malo oMV a/alebo jeho príslušenstvo v čase jeho predaja, a ktoré malo oMV a/alebo jeho príslušenstvo v čase prechodu nebezpečenstva škody na oMV a/alebo jeho príslušenstve, s výnimkou vád, o ktorých Kupujúci v dobe uzavretia Kúpnej zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých bolo oMV a/alebo jeho príslušenstvo odovzdané a prevzaté, musel vedieť (zjavné vady),a ďalších vád podľa bodu 7.3. VOP.

 

 • Predávajúci prehlasuje, že nemá vedomosť o tom, že by oMV a/alebo jeho príslušenstvo pochádzali z trestnej činnosti, viazli by na nich záložné práva alebo práva tretích osôb (právne vady).

 

 • Predávajúci nezodpovedá za nasledujúce vady oMV a/alebo jeho príslušenstva:
  • vady, ktoré vznikli predchádzajúcim používaním a opotrebením oMV a/alebo jeho príslušenstva,
  • vady, na ktoré bol Kupujúci výslovne zo strany Predávajúceho alebo ním poverenej osoby upozornený,
  • zjavné vady, ktoré Kupujúci mohol a mal zistiť pri vykonaní riadnej obhliadky oMV a/alebo jeho príslušenstva a skúšobnej jazde podľa bodu 11.2. VOP.

 

 • Kupujúci podpisom Kúpnej zmluvy potvrdzuje, že zobral na vedomie, že údaj o spotrebe paliva oMV uvedený v osvedčení o evidencii vozidla je údajom zisteným v meraní realizovanom výrobcom podľa predpísaných noriem, v ideálnych laboratórnych podmienkach výrobcu, na účely globálnej homologizácie vozidla. Jedná sa o údaj, ktorý je špecifický pre prevádzku oMV výlučne v uvedených laboratórnych podmienkach. Na základe uvedeného Kupujúci berie na vedomie, že reálna spotreba paliva oMV pri jeho prevádzke v iných ako laboratórnych podmienkach bude odlišná od údaju uvedeného v osvedčení o evidencii vozidla. Z pohľadu Kupujúceho sa v prípade údaju o spotrebe paliva oMV nejedná o vymienenú vlastnosť predmetu kúpy.

 

 • Kupujúci je povinný pri prevzatí oMV a/alebo jeho príslušenstva od Predávajúceho v prítomnosti Predávajúceho oMV a/alebo jeho príslušenstvo s odbornou starostlivosťou dôkladne prezrieť, v opačnom prípade je oprávnený uplatniť nároky z vád zistiteľných pri obhliadke len v prípade, ak preukáže, že oMV a/alebo jeho príslušenstvo mali tieto vady v čase ich prevzatia Kupujúcim.

 

 

 • Uplatnenie nárokov z vád a zo záruky

 

 • Spôsob a podmienky uplatnenia nárokov Kupujúceho z vád a/alebo zo záruky oMV a/alebo jeho príslušenstva a spôsob a podmienky ich vybavenia zo strany Predávajúceho sú upravené v Reklamačnom poriadku, s ktorým Predávajúci Kupujúceho pri dodaní oMV a/alebo jeho príslušenstva oboznámil a ktorý je zverejnený v prevádzkach Predávajúceho a na jeho internetovej stránke slovakiaauto.sk; podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí oMV a/alebo jeho príslušenstva zo strany Kupujúceho tento potvrdzuje, že bezvýhradne s uvedeným Reklamačným poriadkom súhlasí.

 

 • Vzhľadom k tomu, že oMV a/alebo jeho príslušenstvo sú použitými vecami, Predávajúci na ne neposkytuje záruku a nezodpovedá tak za ich vady, ktoré sa vyskytnú po ich prevzatí v záručnej dobe.

 

 

 

 1. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

 

 • Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípadoch stanovených zákonom a/alebo VOP. Odstúpením od Kúpnej zmluvy sa táto od počiatku zrušuje. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť písomné, podpísané osobou oprávnenou konať a podpisovať v mene a na účet konajúcej zmluvnej strany a nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy zmluvnej strane, ktorej je určené.

 

 

 1. Vyhlásenia zmluvných strán

 

 • Kupujúci podpisom Kúpnej zmluvy prehlasuje, že sa v celom rozsahu oboznámil s ustanoveniami Kúpnej zmluvy a VOP, pričom tieto vyjadrujú jeho skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nepodpisuje ich v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, súhlasí s ich obsahom a dikciou. Kupujúci potvrdzuje, že mal dostatočný časový priestor oboznámiť sa s VOP a Predávajúci mu výslovne poskytol možnosť sa k nim vyjadriť. Kupujúci potvrdzuje, že Kúpna zmluva ani VOP neobsahujú neprijateľné podmienky/ustanovenia, ktoré by spôsobovali značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech Kupujúceho, ani neukladajú Kupujúcemu povinnosti bez právneho dôvodu.

 

 • Kupujúci prehlasuje, že mu bolo Predávajúcim umožnené:
  • uskutočniť s vybraným – oMV skúšobnú jazdu tak, aby sa mohol riadne oboznámiť s funkčnosťou oMV a s jeho technickým stavom,
  • prehliadnuť si oMV a/alebo jeho príslušenstvo pred jeho kúpou v servisných priestoroch Predávajúceho, a to za účasti Kupujúceho,

 

 • Kupujúci protokolárnym prevzatím potvrdzuje, že bol so stavom vybraného oMV a/alebo jeho príslušenstva plne oboznámený, kupuje oMV a/alebo jeho príslušenstvo v stave v akom stojí a leží, že technický stav oMV zodpovedá jeho primeranému opotrebeniu a výška Kúpnej ceny zodpovedá počtu najazdených kilometrov a opotrebeniu oMV a/alebo jeho príslušenstva. Predávajúci nezodpovedá a negarantuje Kupujúcemu, že oMV nebolo v minulosti poškodené v dôsledku dopravnej nehody alebo inej škodovej/poistnej udalosti.

 

 • Kupujúci potvrdzuje, že v rámci predzmluvných rokovaní s Predávajúcim nebolo podstatným spôsobom narušené jeho ekonomické správanie sa, že zo strany Predávajúceho neboli aplikované žiadne neprimerané vplyvy, ktoré by významne obmedzili schopnosť Kupujúceho uskutočniť kvalifikované rozhodnutie, a to najmä obťažovanie, nátlak vrátane použitia fyzickej sily alebo iný neprimeraný vplyv, a že Predávajúci v plnom rozsahu dodržal zásadu rovnakého zaobchádzania v poskytovaní výrobkov a služieb.

 

 • Kupujúci potvrdzuje, že Predávajúci voči nemu nekonal v rozpore s dobrými mravmi a/alebo pravidlami poctivého obchodného styku, správanie Predávajúceho a/alebo jeho zástupcov nevykazovalo žiadne znaky diskriminácie alebo vybočenia z pravidiel morálky, nemalo by privodiť žiadnu ujmu Kupujúcemu a Kupujúci nebol uvedený žiadnym spôsobom do omylu.

 

 • Predávajúci nie je povinný posudzovať a nezodpovedá za vhodnosť využitia oMV a/alebo jeho príslušenstva na účel stanovený/predpokladaný Kupujúcim. Kupujúci potvrdzuje, že sa sám informoval a súčasne bol Predávajúcim v plnom rozsahu, úplne, jasne, zrozumiteľne, presne a pravdivo informovaný o vlastnostiach, parametroch, náležitostiach oMV a/alebo jeho príslušenstva, ich povahe, hlavných znakoch, tieto mu v plnom rozsahu bez výhrad vyhovujú, o spôsobe použitia, montáže a údržby oMV a/alebo jeho príslušenstva, o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z ich nesprávneho použitia, ďalej o tom, ako a za akých podmienok oMV a/alebo jeho príslušenstvo kupuje, o podmienkach stanovenia výšky Kúpnej ceny, spôsobe jej zaplatenia, o uplatnení všetkých práv Kupujúceho zo záväzkového vzťahu vo vzťahu k oMV a/alebo jeho príslušenstvu, používaní náhradných dielov. Zmluvné strany si nezamlčali ani neopomenuli žiadne podstatné informácie ani iné údaje ohľadom skutočností uvedených vo VOP.

 

 • Kupujúci/spotrebiteľ potvrdzuje, že ho Predávajúci oboznámil so všetkými právami spotrebiteľa najmä nasledujúcimi: právo na výrobky a služby v bežnej kvalite, právo na uplatnenie reklamácie, podmienky a spôsob reklamácie, kde možno reklamáciu uplatniť, právo na náhradu škody, právo na informácie, na ochranu zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov a právo na podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru a kontroly pri porušení zákonom priznaných práv spotrebiteľa.

 

 • Kupujúci podpisom Kúpnej zmluvy prehlasuje, že v súvislosti s platným uzavretím a/alebo plnením Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho sa nevyžaduje žiadny ďalší súhlas, poverenie, schválenie, vzdanie sa alebo výnimka, podanie alebo registrácia na akomkoľvek orgáne verejnej moci ani u inej osoby, ani uskutočnenie akéhokoľvek predchádzajúceho právneho úkonu.

 

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

 • Zmluvné strany si budú písomnosti súvisiace s Kúpnou zmluvou alebo s jej plnením doručovať na adresy uvedené v úvode Kúpnej zmluvy. Ak by zmluvná strana požadovala doručovanie písomností na inú adresu ako na adresu uvedenú v úvode Kúpnej zmluvy, musí to dotknutá zmluvná strana druhej zmluvnej strane písomne oznámiť a písomnosti odoslané po takomto oznámení novej adresy mu musí už druhá zmluvná strana doručovať na novú jej oznámenú adresu dotknutej zmluvnej strany. Písomnosť odoslaná jednou zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane doporučenou poštou na adresu určenú podľa tohto bodu Kúpnej zmluvy sa považuje za doručenú aj vtedy, ak nebude prevzatá zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná, a to dňom, kedy bola uložená na pošte po neúspešnom pokuse pošty o doručenie písomnosti určenej zmluvnej strane ako adresátovi.

 

 • Písomnosti súvisiace s Kúpnou zmluvou alebo s jej plnením si môžu zmluvné strany doručovať aj prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu, pričom toto doručovanie sa bude pre potreby Kúpnej zmluvy považovať za písomnú formu. V prípade požiadavky zmluvnej strany, ktorá je adresátom písomnosti zasielanej prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu, na potvrdenie autentickosti písomnej formy zasielanej písomnosti, je zmluvná strana, ktorá je odosielateľom dotknutej písomnosti, povinná doručiť ju druhej zmluvnej strane – adresátovi aj v riadnej písomnej forme osobne, prostredníctvom pošty alebo kuriérskej služby.

 

 • V prípade, že niektoré z ustanovení Kúpnej zmluvy alebo VOP je alebo bude v úplnosti alebo čiastočne neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nedotkne sa to platnosti, účinnosti alebo vykonateľnosti ostatných ustanovení Kúpnej zmluvy a/alebo VOP. Neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie bude nahradené takým platným, účinným alebo vykonateľným ustanovením, ktoré je podľa možnosti čím bližšie hospodárskemu obsahu neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia Kúpnej zmluvy a/alebo VOP.

 

 • Zmluvné strany sa zaväzujú, že akékoľvek spory vyplývajúce z Kúpnej zmluvy sa budú v prvom rade snažiť riešiť zmierom – dohodou. Pre prípad, ak by zmluvné strany nedospeli k zmieru, sa zmluvné strany dohodli, že príslušným na rozhodovanie sporov vyplývajúcich a/alebo súvisiacich je Obchodný rozhodcovský súd, Panenská 8, 811 03 Bratislava, a to podľa jeho pravidiel a platných právnych predpisov. Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní podriadia s tým, že takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany záväzné a konečné.

 

 • Kupujúci ako dotknutá osoba v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z., udeľuje podpisom Kúpnej zmluvy Predávajúcemu a pri predaji motorových vozidiel s ním spolupracujúcim osobám dobrovoľný výslovný písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (v rozsahu poskytnutom v Kúpnej zmluve/v súvislosti s Kúpnou zmluvou, najmä titul, meno, priezvisko, rodné číslo, adresa pobytu, telefónne číslo, e-mail) v jeho informačnom systéme. Kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na dobu neurčitú, na účely evidencie zákazníkov produktov Predávajúceho, na marketingové účely, pre projekty prieskumov trhu, mienky a spokojnosti zákazníkov, pre potreby komunikácie prostredníctvom poštového styku s dotknutou osobou a na účely oboznamovania Kupujúceho s aktuálnymi ponukami súvisiacimi s výkonom podnikateľskej činnosti Predávajúceho. Kupujúci je oprávnený kedykoľvek účinne odvolať svoj písomný súhlas so spracovaním osobných údajov písomným oznámením preukázateľne doručeným Predávajúcemu, nie však skôr ako pred zánikom/vysporiadaním všetkých práv, pohľadávok, povinností a záväzkov z Kúpnej zmluvy. Osobné údaje Kupujúceho budú považované za dôverné a budú použité výlučne v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov. Za podmienok uvedených v tomto bode v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov Kupujúci súčasne udeľuje súhlas na telefonické volanie/oslovovanie, zasielanie faxových správ, správ elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ, a to na účely priameho marketingu.

 

 • Kúpna zmluva môže byť zmenená alebo doplnená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán výlučne formou vzostupne očíslovaného písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami na jednej listine, inak sú jej zmeny a doplnky neplatné.

 

 • Kúpna zmluva stráca účinnosť (rozväzovacia podmienka zániku účinnosti Kúpnej zmluvy) momentom, keď na základe rozhodnutia kupujúceho dôjde k zmene spôsobu financovania zaplatenia Kúpnej ceny na spôsob prostredníctvom zvolenej leasingovej spoločnosti/leasingového prenajímateľa, ktorá sa stane vlastníkom oMV a/alebo jeho príslušenstva ako predmetu leasingu namiesto Kupujúceho a s ktorou následne po uzavretí Kúpnej zmluvy Kupujúci ako leasingový nájomca uzavrie leasingovú zmluvu a protokolárne prevezme v jej mene predmet leasingu od Predávajúceho. oMV a/alebo jeho príslušenstvo podľa pôvodnej Kúpnej zmluvy sa následne považuje za špecifikáciu predmetu leasingu podľa leasingovej zmluvy uzavretej Kupujúcim.

 

 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu a/alebo doplnenie VOP, pričom ním upravené znenie VOP sa stáva pre Kupujúceho záväzným okamihom ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho slovakiaauto.sk.

 

 • Toto znenie VOP je účinné od 01.09.2014.