Informácie o spracúvaní osobných údajov a zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ

 • Prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť Slovakia Auto, s.r.o., so sídlom Einsteinova 3692/21 85 101 Bratislava, IČO: 36 700 801, zapísaná v Obchodom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 43185/B (ďalej len „Slovakia Auto“ alebo „prevádzkovateľ“). V záležitostiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov je možné prevádzkovateľa kontaktovať na office@slovakiaauto.sk alebo telefonicky na +421 268 230 842.
 • Pri poskytnutí vybraných služieb pre majiteľov vozidiel značky KIA sú osobné údaje poskytované aj spoločnosti Kia Motors Sales Slovensko s.r.o., Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, IČO: 35942894 (ďalej aj ‘KMSS’) ako aktuálnemu zástupcovi výrobcu/importérovi nových motorových vozidiel a originálnych náhradných dielov značky KIA v Slovenskej republike na ďalšie spracúvanie osobných údajov prostredníctvom KMSS ako prevádzkovateľom. Informácie o spracúvaní osobných údajov KMSS sú dostupné na stránke http://www.kia.com/sk/ochrana-udajov/.

Spôsob získavania osobných údajov

 • Osobné údaje sú získavané od dotknutej osoby jej registráciou vo formulároch umiestnených na stránke https://slovakiaauto.sk/ (t.j. objednávka do servisu, objednávka na testovaciu jazdu) alebo pri uzatvorení zmluvy s dotknutou osobou (kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo, nájomnej zmluvy alebo zmluvy o výpožičke) bez registrácie/objednávky prostredníctvom webovej stránky.

Rozsah osobných údajov

 • Osobnými údajmi sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“). Dotknutá osoba poskytuje osobné údaje v rozsahu: oslovenie, titul, krstné meno, priezvisko, adresa (ulica, mesto, PSČ), email, telefónne číslo, vek, dátum narodenia, pohlavie, VIN vozidla.
 • Dotknutá osoba zodpovedá za to, že osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi sú skutočne jej osobnými údajmi, sú pravdivé, úplné a správne. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zároveň je oprávnená a povinná, kedykoľvek zistí, že jej osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú neúplné, nesprávne alebo je potrebná ich aktualizácia, upozorniť na túto skutočnosť prevádzkovateľa, a to e-mailom, na emailovú adresu prevádzkovateľa: office@slovakiaauto.sk, alebo písomne na adresu sídla prevádzkovateľa.

Účel a právny základ spracúvania

 • Dotknutá osoba poskytuje Slovakia Auto osobné údaje za účelom splnenia jej povinností vyplývajúcich z predzmluvného vzťahu, ako aj za účelom uzavretia a riadnej realizácie zmluvy, uzavretej medzi Slovakia Auto a dotknutou osobou, v znení jej dodatkov, a to:
 • kúpnej zmluvy (najmä na potvrdenie objednávky, vystavenie a doručenie zálohovej faktúry, daňového dokladu, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, na dodanie/doručenie tovaru, vystavenie dodacieho listu, na odstúpenie od zmluvy, vybavenie reklamácie, prevzatie vráteného a/alebo reklamovaného tovaru, na vymáhanie nesplnených záväzkov dotknutej osoby z uzavretej zmluvy a na ďalšiu/inú komunikáciu medzi zmluvnými stranami nevyhnutnú na plnenie zmluvy);
 • zmluvy o dielo (najmä na potvrdenie objednávky do servisu, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, vystavenie a doručenie zálohovej faktúry, daňového dokladu, na odstúpenie od zmluvy, vybavenie reklamácie, na vymáhanie nesplnených záväzkov dotknutej osoby z uzavretej zmluvy a na ďalšiu/inú
  komunikáciu medzi zhotoviteľom a dotknutou osobou nevyhnutnú na plnenie zmluvy);
 • zmluvy o výpožičke (najmä na potvrdenie objednávky, na testovaciu jazdu, na odstúpenie od zmluvy, na vymáhanie záväzkov dotknutej osoby z uzavretej zmluvy a na ďalšiu/inú komunikáciu medzi požičiavateľom a dotknutou osobou nevyhnutnú na plnenie zmluvy);
 • zmluvy o nájme motorového vozidla (najmä na uzavretie zmluvy, odstúpenie od zmluvy, vystavenie a doručenie faktúry, vymáhanie záväzkov dotknutej osoby z uzavretej zmluvy a na ďalšiu/inú komunikáciu medzi prenajímateľom a dotknutou osobou);
 1. j. Slovakia Auto spracúva uvedené osobné údaje na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „GDPR“). Následkom odmietnutia poskytnúť osobné údaje je nemožnosť uzavretia predmetnej zmluvy, prípadne nemožnosť realizácie zmluvy. Slovakia Auto bude osobné údaje spracúvať na vyššie uvedené účely do naplnenia pôvodne určeného účelu ich spracúvania, vrátane uplynutia lehôt ich uchovávania vyplývajúcich z osobitných predpisov (napr. § 35 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov), maximálne však 10 rokov od zániku zmluvy.
 • Slovakia Auto zhromažďuje a ďalej spracúva osobné údaje aj s cieľom kontaktovať dotknuté osoby v súvislosti s novinkami a ponukami svojich služieb. Takéto spracúvanie je založené na oprávnenom záujme Slovakia Auto propagovať a poskytovať údaje o svojich produktoch a službách. Slovakia Auto uchováva osobné údaje na tento účel po dobu 10 rokov od ich získania.
 • Dotknutá osoba môže poskytnúť súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, na reklamné a prieskumné činnosti (zisťovanie spokojnosti zákazníka, ponuka tovarov a služieb, a to akýmkoľvek spôsobom vrátane volania, zasielania emailov a sms správ) na právnom základe vyplývajúcom z čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Poskytnutie osobných údajov na marketingové účely je dobrovoľné. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel najmä:

–    pri uzatváraní zmluvy so Slovakia Auto bez registrácie cez web Slovakia Auto (t.j. písomne – fyzickým zaškrtnutím políčka v závere dokumentu s textom: „Súhlasím s použitím osobných údajov na marketingové účely“ a podpisom dokumentu), alebo

–    pri vykonaní objednávky na zaslanie informačných materiálov značky Kia (brožúra), pri
vykonaní objednávky na zasielanie pravidelných informácií o činnosti značky Kia a spoločnosti Slovakia Auto (newsletter), pri objednávke do servisu, pri objednávke na testovaciu jazdu, alebo pri registrácií do členského programu MyKia, a to všetko prostredníctvom webovej stránky Slovakia Auto https://www.slovakiaauto.sk, zaškrtnutím políčka s textom: „Súhlasím s použitím osobných údajov na marketingové účely“ v registračnom/objednávkovom formulári, ktorého neoddeliteľnou prílohou je tento dokument a odoslaním registračného/objednávkového formulára Slovakia Auto.

Dotknutá osoba môže prejaviť svoj výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov na marketingové účely aj iným preukázateľným spôsobom. Osobné údaje dotknutej osoby budú spracúvané na marketingové účely maximálne v rozsahu: oslovenie, titul, krstné meno, priezvisko, adresa (ulica, mesto, PSČ), email, telefónne číslo, vek, dátum narodenia, pohlavie, VIN vozidla.

Dotknutá osoba poskytne prevádzkovateľovi súhlas so spracovávaním osobných údajov na marketingové účely, a to na dobu určitú, na 10 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu, resp. do odvolania súhlasu. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba odvolať kedykoľvek písomnou formou, vrátane emailom na emailovú adresu prevádzkovateľa: office@slovakiaauto.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 • Po splnení účelu spracúvania, po uplynutí doby spracúvania osobných údajov alebo v prípade odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov prevádzkovateľ zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov v súlade GDPR.
 • Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

Poučenie o právach dotknutej osoby.

 • Dotknutej osobe sa zaručujú všetky práva podľa kapitoly III GDPR. Dotknutá osoba má najmä nasledovné práva:
 • žiadať od prevádzkovateľa potvrdenie, či sú o nej osobné údaje spracúvané,
 • právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
 • právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo podať sťažnosť/návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. +421 /2/ 3231 3220, email dozor@pdp.gov.sk.

Príjemcovia

Dotknutá osoba berie na vedomie, že ňou poskytnuté osobné údaje budú sprístupnené poskytovateľovi webhostingu, ako príjemcovi, ktorý nie je oprávnený osobné údaje dotknutej osoby ďalej spracúvať a podľa povahy poskytovaných služieb aj nasledovným sprostredkovateľom:

 • dodávateľ účtovných služieb – obchodná spoločnosť Inter Harmony, spol. s r.o., Komenského č. 856, 929 01 Dunajská Streda,
 • spoločnosť zabezpečujúca údržbu software – Teas Slovakia s r. o., Pod Juhom č. 6477, 911 01 Trenčín,
 • Audatex Slovakia s. r. o., Polus Tower I, Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava,
 • iLO, s. r. o., Martinčekova č. 13, 821 01 Bratislava,
 • SamIT.sk s. r. o., so sídlom Bajkalská č. 29/E, 821 01 Bratislava,
 • poskytovateľ marketingových služieb – obchodná spoločnosť CONTENT MARKETING HUB s. r. o., Hlaváčikova č. 3177/39, 841 05 Bratislava.

Slovakia Auto vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na účely uvedené v tomto dokumente. Slovakia Auto vyhlasuje, že zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené. Slovakia Auto bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať