Zásady ochrany osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely

Súhlas s poskytnutím osobných údajov tretím stranám na marketingové účely

 • Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby. Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Dotknutá osoba prehlasuje, že osobné údaje poskytnuté spoločnosti Slovakia Auto, s.r.o., so sídlom Einsteinova 3692/21 85 101 Bratislava, IČO: 36 700 801, zapísaná v Obchodom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 43185/B (ďalej len „Slovakia Auto“ alebo „prevádzkovateľ“) sú skutočne jej osobnými údajmi, sú pravdivé, úplné a správne. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zároveň je oprávnená a povinná, kedykoľvek zistí, že jej osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú neúplné, nesprávne alebo je potrebná ich aktualizácia, upozorniť na túto skutočnosť prevádzkovateľa, a to e-mailom, na emailovú adresu prevádzkovateľa: info@slovakiaauto.sk, alebo písomne na adresu sídla prevádzkovateľa.
 • Dotknutá osoba poskytuje Slovakia Auto osobné údaje v rozsahu: Oslovenie, Titul, Krstné meno, Priezvisko, Adresa (Ulica, Mesto, PSČ), email, telefónne číslo, vek, dátum narodenia, pohlavie, VIN vozidla za účelom splnenia jej povinností vyplývajúcich z predzmluvného vzťahu, ako aj za účelom riadnej realizácie zmluvy, uzavretej medzi Slovakia Auto a dotknutou osobou, v znení jej dodatkov, a to:
  – Kúpnej zmluvy (najmä, avšak nie len na potvrdenie objednávky, vystavenie a doručenie zálohovej faktúry, daňového dokladu, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej
  pošty, na dodanie/doručenie tovaru do miesta plnenia, vystavenie dodacieho listu, na odstúpenie od zmluvy, vybavenie reklamácie, prevzatie vráteného a/alebo reklamovaného
  tovaru, na vymáhanie nesplnených záväzkov dotknutej osoby z uzavretej zmluvy a na ďalšiu/inú komunikáciu medzi predávajúcim a dotknutou osobou nevyhnutnú na plnenie
  zmluvy);
  – Zmluvy o dielo (najmä, avšak nie len na potvrdenie objednávky do servisu, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, vystavenie a doručenie zálohovej faktúry, daňového dokladu, na odstúpenie od zmluvy, vybavenie reklamácie, na vymáhanie nesplnených záväzkov dotknutej osoby z uzavretej zmluvy a na ďalšiu/inú
  komunikáciu medzi zhotoviteľom a dotknutou osobou nevyhnutnú na plnenie zmluvy);
  – Zmluvy o výpožičke (najmä, avšak nie len na potvrdenie objednávky na testovaciu jazdu (testovacia akcia), na odstúpenie od zmluvy, na vymáhanie záväzkov dotknutej osoby z uzavretej zmluvy a na ďalšiu/inú komunikáciu medzi požičiavateľom a dotknutou osobou nevyhnutnú na plnenie zmluvy); t.j. Slovakia Auto spracúva uvedené osobné údaje (bod 1.2 vyššie) na právnom základe podľa § 10 odsek 3 písmeno b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „zákon o ochrane osobných údajov“ alebo „zákon č. 122/2013 Z. z.“). Následkom odmietnutia poskytnúť osobné údaje je nemožnosť uzavretia predmetnej zmluvy, prípadne nemožnosť realizácie zmluvy. Slovakia Auto získava osobné údaje od dotknutej osoby jej registráciou vo formulároch umiestnených na stránke https://slovakiaauto.sk/, (t.j. objednávka do servisu, objednávka na testovaciu jazdu), alebo pri uzatvorení zmluvy bez registrácie/objednávky prostredníctvom webovej stránky Slovakia Auto (kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo alebo zmluvy o výpožičke) s dotknutou osobou. Slovakia Auto vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na účely uvedené v tomto dokumente. Slovakia Auto vyhlasuje, že zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené. Slovakia Auto bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
 • Slovakia Auto spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely na základe ich žiadosti. Poskytnutie osobných údajov na marketingové účely je dobrovoľné. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel najmä:
  – pri uzatváraní zmluvy so Slovakia Auto bez registrácie cez web Slovakia Auto (t.j. písomne – fyzickým zaškrtnutím políčka v závere tohto dokumentu s textom: „Súhlasím s použitím osobných údajov na marketingové účely“ a podpisom tohto dokumentu), alebo – pri vykonaní objednávky na zaslanie informačných materiálov značky Kia (brožúra), pri
  vykonaní objednávky na zasielanie pravidelných informácií o činnosti značky Kia a spoločnosti Slovakia Auto (newsletter), pri objednávke do servisu, pri objednávke na testovaciu jazdu, alebo pri registrácií do členského programu MyKia, a to všetko prostredníctvom webovej stránky Slovakia Auto https://www.slovakiaauto.sk, zaškrtnutím políčka s textom: „Súhlasím s použitím osobných údajov na marketingové účely“ v registračnom/objednávkovom formulári, ktorého neoddeliteľnou prílohou je tento dokument a odoslaním registračného/objednávkového formulára SLOVAKIA AUTO. Dotknutá osoba môže prejaviť svoj výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov na marketingové účely aj iným preukázateľným spôsobom.
  Slovakia Auto spracúva osobné údaje na marketingové účely maximálne v rozsahu: Oslovenie, Titul, Krstné meno, Priezvisko, Adresa (Ulica, Mesto, PSČ), email, telefónne číslo, vek, dátum narodenia, pohlavie, VIN vozidla.
  Dotknutá osoba dáva prevádzkovateľovi/ Slovakia Auto výslovný súhlas so spracovávaním osobných údajov na marketingové účely, a to na dobu určitú, na 7 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu. Slovakia Auto po splnení účelu spracúvania, prípadne po uplynutí doby, na ktorú bol udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov, zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z.. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba odvolať kedykoľvek písomnou formou.
 • Poučenie o právach dotknutej osoby. Dotknutej osobe sa zaručujú všetky práva podľa § 28 a 29 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä:
  Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa/ Slovakia Auto vyžadovať:
  – potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  – vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona č. 122/2013 Z. z.
  – vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
  – vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  – opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  – likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  – likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.
  – Vyššie uvedené práva dotknutej osoby možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
  Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľ/ Slovakia Auto namietať voči:
  – spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
  – využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
  – poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. na účely priameho marketingu.
 • Dotknutá osoba berie tiež na vedomie, že jej ňou poskytnuté osobné údaje (Oslovenie, Titul, Krstné meno, Priezvisko, Adresa (Ulica, Mesto, PSČ), email, telefónne číslo, vek, dátum narodenia, pohlavie, VIN vozidla) budú sprístupnené poskytovateľovi webhostingu, ako príjemcovi, ktorý nie je oprávnený osobné údaje dotknutej osoby ďalej spracúvať.