Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

spoločnosti Slovakia Auto, s.r.o.

so sídlom Panónska cesta 30, 851 04 Bratislava, IČO: 36 700 801,

Spoločnosť je zapísaná v OR Mestského súdu Bratislava III, Odd.: Sro, vložka č.:  43185/B.

(ďalej len „Spoločnosť“)

Tento Reklamačný poriadok Spoločnosti (ďalej len „RP“) upravuje práva a povinnosti dotknutých osôb súvisiacich so spôsobom a podmienkami uplatnenia reklamačných nárokov klientov/zákazníkov Spoločnosti (ďalej len „Zákazník/ci“) vyplývajúcich z  vád akýchkoľvek a všetkých tovarov a/alebo služieb Spoločnosti a/alebo zo záruky akýchkoľvek a všetkých tovarov Spoločnosti a spôsob a podmienky ich vybavenia zo strany Spoločnosti.

 1. Uplatnenie Reklamácie
 1. Zákazník je povinný uplatniť si reklamačné právo zo zodpovednosti za vady a zo záruky (ďalej len „Reklamácia“) bez zbytočného odkladu po tom, ako vady zistil alebo mohol zistiť pri vynaložení potrebnej odbornej starostlivosti, v opačnom prípade jeho nároky z dotknutého práva zanikajú a Spoločnosť nezodpovedá ani za zhoršenie alebo nové vady, ktoré vzniknú v dôsledku prvotne zistených alebo zistiteľných vád v dobe od ich zistenia, resp. možnosti zistenia až po ich oznámenie Spoločnosti.
 1. Zákazník je povinný uplatniť si Reklamáciu u Spoločnosti písomne nasledujúcim spôsobom:
 1. osobne na príslušnej prevádzkarni Spoločnosti, v ktorej bol predmet, ktorého sa Reklamácia týka (ďalej len „Predmet reklamácie“), plnený/poskytnutý, spíše s povereným pracovníkom Spoločnosti alebo zašle Spoločnosti Reklamačný záznam, v ktorom uvedie dôvod svojej Reklamácie a podrobne popíše ním zistené a namietané vady;
  1. v Reklamačnom zázname dôsledne a pravdivo uvedie všetky v ňom požadované informácie a skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na vybavenie Reklamácie zo strany Spoločnosti. Zákazník najmä predloží Spoločnosti faktúru, dodací list, preberací protokol, záručný list a servisnú knižku t.j. doklady, z ktorých je zrejmý spôsob nadobudnutia Predmetu reklamácie, výrobné číslo a deň prevzatia Zákazníkom. Rovnako predloží aj doklady o predchádzajúcich opravách súvisiacich so zárukou Predmetu reklamácie.
  1. Predmet reklamácie bezodkladne predloží Spoločnosti na obhliadnutie, preverenia skutkového stavu a detekciu reklamovaných vád;
  1. na požiadanie Spoločnosti predloží všetky doklady súvisiace s Predmetom reklamácie a reklamovanými vadami a poskytne všetku potrebnú súčinnosť pri vybavovaní jeho Reklamácie.
 1. Zákazník, ktorý má postavenie spotrebiteľa môže Reklamáciu uplatniť aj na ktorejkoľvek prevádzkarni Spoločnosti, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo u osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv.
 1. V prípade, ak si Zákazník Reklamáciu neuplatní spôsobom podľa bodu 1.2. RP, objektívne tak znemožní Spoločnosti posúdenie a vybavenie jeho Reklamácie, v dôsledku čoho Spoločnosť nezodpovedá za následne vzniknuté škody a dodatočné náklady Zákazníka a rovnako aj nezodpovedá za nevybavenie Reklamácie Zákazníka riadne a včas. V takomto prípade je Spoločnosť oprávnená Reklamáciu Zákazníka zamietnuť.
 1. Vybavenie Reklamácie
 1. Záverečné ustanovenia