Informácie o spracúvaní osobných údajov a zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ

Spôsob získavania osobných údajov

Rozsah osobných údajov

Účel a právny základ spracúvania

Dotknutá osoba poskytuje Slovakia Auto osobné údaje za účelom splnenia jej povinností vyplývajúcich z predzmluvného vzťahu, ako aj za účelom uzavretia a riadnej realizácie zmluvy, uzavretej medzi Slovakia Auto a dotknutou osobou, v znení jej dodatkov, a to:

Slovakia Auto spracúva vyššie uvedené osobné údaje na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „GDPR“). Následkom odmietnutia poskytnúť osobné údaje je nemožnosť uzavretia predmetnej zmluvy, prípadne nemožnosť realizácie zmluvy. Slovakia Auto bude osobné údaje spracúvať na vyššie uvedené účely do naplnenia pôvodne určeného účelu ich spracúvania, vrátane uplynutia lehôt ich uchovávania vyplývajúcich z osobitných predpisov (napr. § 35 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov), maximálne však 10 rokov od zániku zmluvy.

Dotknutá osoba môže prejaviť svoj výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov na marketingové účely aj iným preukázateľným spôsobom. Osobné údaje dotknutej osoby budú spracúvané na marketingové účely maximálne v rozsahu: oslovenie, titul, krstné meno, priezvisko, adresa (ulica, mesto, PSČ), email, telefónne číslo, vek, dátum narodenia, pohlavie, VIN vozidla.

Dotknutá osoba poskytne prevádzkovateľovi súhlas so spracovávaním osobných údajov na marketingové účely, a to na dobu určitú, na 10 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu, resp. do odvolania súhlasu. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba odvolať kedykoľvek písomnou formou, vrátane emailom na emailovú adresu prevádzkovateľa: office@slovakiaauto.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Po splnení účelu spracúvania, po uplynutí doby spracúvania osobných údajov alebo v prípade odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov prevádzkovateľ zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov v súlade GDPR.

Poučenie o právach dotknutej osoby.

Dotknutej osobe sa zaručujú všetky práva podľa kapitoly III GDPR.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré je vykonávané na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR, t. j. na základe oprávneného záujmu Slovakia Auto. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Dotknutá osoba má ďalej nasledovné práva:

Príjemcovia

Dotknutá osoba berie na vedomie, že ňou poskytnuté osobné údaje budú sprístupnené poskytovateľovi webhostingu, ako príjemcovi, ktorý nie je oprávnený osobné údaje dotknutej osoby ďalej spracúvať a podľa povahy poskytovaných služieb aj nasledovným sprostredkovateľom:

Slovakia Auto vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na účely uvedené v tomto dokumente. Slovakia Auto vyhlasuje, že zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené. Slovakia Auto bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV A SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV (WORD)(PDF)

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk. Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo